Stadgar

 

STADGAR

för Stödföreningen för Teknik och Sjöfartsmuseet i Malmö,

antagna vid sammanträde den 18 april 2012.

Stadgarna ersätter de gällande stadgarna för Tekniska Museiföreningen i Malmö, senast reviderade den 21 april 2008, och för Stödföreningen för Sjöfartsmuseet i Malmö, senast reviderade 25 februari 1998.

 

§ 1 Ändamål

Stödföreningen för Teknik och Sjöfartsmuseet i Malmö, nedan kallad Stödföreningen, är en ideell sammanslutning med ändamålet att främja intresset för teknikens och sjöfartens historia och utveckling genom att stödja Teknik och Sjöfartsmuseets verksamhet.

 

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i Stödföreningen kan beviljas fysisk eller juridisk person, som har intresse för verksamheten.

 

§ 3 Avgifter

Medel till Stödföreningens verksamhet erhålls genom medlemsavgifter och frivilliga bidrag och donationer.

 

§ 4 Organisation

Stödföreningens organisation är följande:

 • Årsmöte
 • Styrelse
 • Revisorer

 

§ 5 Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall utsändas senast 30 dagar före årsmötet. Till kallelsen fogas dagordning.

Extra möte hålls om minst 10 medlemmar gemensamt skriftligen till styrelsen yrkar på detta eller om styrelsen finner det motiverat.

Stödföreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Följande ärenden skall förekomma till behandling. Årsmötet leds av styrelsens ordförande.

 1. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll.
 2. Föredragning av styrelsens årsrapport
 3. Föredragning av revisorernas årsberättelse.
 4. Fastställande av resultat- och balansräkning med medelsdisposition.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören för den tid som berättelsen avser.
 6. Fastställande av antal styrelseledamöter.
 7. Val av valbara styrelseledamöter.
 8. Val av revisorer.
 9. Val av valberedning.
 10. Fastställande av arbetsplan och kostnadsbudget för det kommande verksamhetsåret.
 11. Fastställande av avgifter för det kommande verksamhetsåret.
 12. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet.

Ärenden, punkt 12, skall för att kunna upptas till behandling vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före årsmötet.

Protokoll från årsmöte tillställs efter justering varje medlem.

 

§ 6 Styrelse

Stödföreningens angelägenheter handhas av en styrelse med säte i Malmö.

Styrelsen är ansvarig för förvaltningen av föreningens medel.

Styrelsen skall bestå av sju till tolv ledamöter. Dessa skall vara medlemmar i Stödföreningen.

Landshövdingen i Skåne län skall, om denne åtar sig uppdraget, vara ordförande i styrelsen. Är landshövdingen förhindrad att åta sig ordförandeskapet utser styrelsen inom sig ordförande. Länsstyrelsen kan i sådant fall utse en representant i styrelsen.

1:e vice ordförande jämte två ledamöter utses av Skånska Ingenjörsklubben.

2:e vice ordförande jämte två ledamöter utses av Sjöfartsföreningen i Malmö.

Styrelseledamöter valda av årsmötet väljs på ett år.

Styrelsen kan inom eller utom sig utse sekreterare, kassör, kanslist och AU.

Stödföreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller de som styrelsen därtill bemyndigar.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordförande och en ledamot. Protokoll delges samtliga styrelseledamöter och revisorer.

Styrelsen skall utarbeta förslag till arbetsplan, kostnadsbudget och utdebitering samt även årsrapport.

 

§ 7 Revision

För årlig granskning av styrelsens verksamhet och Stödföreningens räkenskaper skall finnas en ordinarie revisor och en ersättare för denne, vilka väljs på årsmöte.

Revisorn skall i sin årsberättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen och kassören.

 

§ 8 Röstning

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst.

Vid styrelsemöte har varje närvarande ledamot en röst.

Beslut fattas med enkel majoritet, utom för beslut enligt § 9. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, dock att vid val lotten avgör.

 

§ 9 Ansvarighet

För Stödföreningens skulder häftar endast Stödföreningens tillgångar inberäknat förfallna ej betalda avgifter.

 

§ 10 Stadgeändring och upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av Stödföreningen kan endast fattas på årsmöte och skall biträdas av minst 2/3 av de närvarande medlemmarna.

Om Stödföreningen upplöses skall Stödföreningens tillgångar med tillhörande gåvobrev överlämnas till Malmö stads kulturnämnd att användas till berikande av Teknik och Sjöfartsmuseets samlingar.

Klicka här för att skriva ut stadgarna

Stadgar i Pdf för utskrift